1. AVÍS LEGAL

Amb aquest Avís Legal Laboratoris Deiters SL regula l’accés i l’ús d’aquesta plataforma electrònica, www.labdeiters.com (a partir d’ara, el “Lloc Web”), que posa els seus productes i continguts a disposició dels usuaris d’Internet que hi estiguin  interessats.
En compliment d’allò que estableix la LSSICE, l’informem que la titularitat d’aquest  Lloc Web pertany a la mercantil Laboratoris Deiters SL (a partir s’ara, “DEITERS”), amb domicili a C/Riera de Montalegre núm. 49, 08916 de Badalona (Barcelona), amb núm. de CIF B-62602503, societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 33885 Foli 75, Full B 234631 .

2. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

La mera utilització d’aquest Lloc Web li donarà la condició d’Usuari i implicarà la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per DEITERS en el moment en què vostè accedeixi al nostre Lloc Web. Si vostè  no està d’acord amb aquestes Condicions Generals o si decideix no acceptar-les, si us plau, abstingui’s d’accedir al nostre Lloc Web i/o d’utilitzar-lo.
DEITERS es reserva el dret d’alterar de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, el disseny, la presentació i/o la configuració del Lloc Web, així com una part o la totalitat dels serveis i/o funcionalitats, per la qual cosa li recomanem  que cada cop que faci servir el nostre Lloc Web llegeixi atentament aquestes  Condicions d’Ús i Utilització del Lloc Web, ja que podran patir modificacions.
Certes funcionalitats ofertes a través del nostre Lloc Web podran, alhora, estar sotmeses  a Termes i Condicions d’Ús Particulars que, segons cada cas, substituiran, completaran i/o modificaran les Condicions Generals actuals. Per tant, vostè haurà de llegir  atentament i acceptar les corresponents Condicions Particulars de cadascuna abans d’emprar-les.

3. OBLIGACIONS DE L’USUARI

Vostè es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web amb una subjecció total a la Llei, als bons costums i a aquestes Condicions Generals i, si és el cas, als Terminis i Condicions Particulars, mantenint el respecte necessari a la resta d’Usuaris.
Vostè declara igualment que té més de 18 anys i que accepta, de manera expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del Lloc Web i dels seus continguts tindrà lloc exclusivament sota la seva responsabilitat.
Tota la informació que ens faciliti a través de la nostra pàgina web haurà de ser veraç i actualitzada. A aquest efecte, vostè garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui com a conseqüència d’emplenar els formularis necessaris per subscriure els  serveis. Vostè serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que amb aquestes manifestacions pugui causar a DEITERS o a tercers.
Vostè renuncia expressament a fer servir qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en aquestes Condicions que resultin contràries als drets i als interessos de DEITERS, dels seus membres i/o de tercers, i respondrà davant d’ells en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions.
L’Usuari que incompleixi de manera intencionada o culpable qualsevol de les obligacions precedents respondrà de tots els danys i perjudicis que causi a DEITERS.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

DEITERS fa tot l’esforç per oferir-li la informació de manera precisa i actualitzada; no obstant això, no pot garantir i, per tant, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin atribuir-se a la manca d’exactitud, d’exhaustivitat, o d’actualitat, així com a errors o omissions que puguin patir les informacions i serveis que conté aquest Lloc Web o altres continguts als quals es pugui accedir a través seu.
Els continguts del Lloc Web tenen caràcter informatiu i divulgatiu; en cap cas podran ser considerats consells mèdics o prescripcions, i DEITERS declina tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüència directament o indirectament relacionada amb les accions o omissions de l’usuari en funció de la interpretació d’aquesta informació.
Els links o enllaços posats a disposició dels Usuaris poden conduir a altres llocs web sobre els quals DEITERS no exerceix cap tipus de control ni assumeix cap deure o compromís quant a verificar-ne o vigilar-ne els continguts.
La incorporació d’un enllaç a aquest Lloc Web no es pot considerar una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin, per la qual cosa la decisió d’emprar-lo serà responsabilitat d’aquests darrers. En aquest sentit, DEITERS assumeix el deure de suprimir del Lloc Web, tan aviat com sigui possible, les informacions, els continguts o els serveis dels quals tingui notícia que no es corresponen amb la realitat, que siguin il·legals o que puguin induir a error o causar un dany a l’Usuari.
DEITERS no garanteix la disponibilitat, la continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del seu Lloc Web i, en conseqüència, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin atribuir-se a la manca de disponibilitat o de continuïtat en el seu funcionament. Així mateix, no garanteix l’absència de virus o d’altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari a tercers, i declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altra mena que pugui ocasionar a l’Usuari visitant en l’accés als continguts d’aquest Lloc Web.

5. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest Lloc Web, així com la seva presentació, nom de domini, continguts i, especialment, tots els dissenys, arxius de text, d’àudio o de vídeo, articles, gràfics, bases de dades, fotografies, logos, icones, codi font, noms comercials, marques, dibuixos industrials i/o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, són titularitat de DEITERS i/o de tercers que n’han autoritzat degudament la inclusió en el Lloc Web, i en tot cas DEITERS té els permisos necessaris per fer-ne ús.
Que es posin a disposició les imatges, dibuixos, logos, signes distintius, arxius de tota mena i programari del Lloc Web titularitat de DEITERS o dels seus proveïdors de continguts i que se’n permeti l’ús no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió de cap dret de propietat industrial o intel·lectual a favor de l’Usuari.
Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i de la informació continguda al Lloc Web poden suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres normatives aplicables. DEITERS es reserva, per tant, el dret de perseguir judicialment qualsevol infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquest Avís Legal es regeix, en tots i cadascun dels seus extrems, per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa que pugui derivar-se de l’existència, accés, utilització o contingut d’aquest Avís Legal o del nostre Lloc Web, els interessats es sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altra jurisdicció, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.